ZAPYTANIE OFERTOWE

STAŁA OBSŁUGA KOMINIARSKA

Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na stałą obsługę kominiarską w zarządzanych budynkach wielorodzinnych – łącznie 250 mieszkań w 16 budynkach wielorodzinnych położonych w Ogrodzieńcu, w tym:

 • 13 budynków – lokale ogrzewane indywidualnymi piecami na paliwo stałe (1 lokal z indywidualnym piecem na gaz ziemny),
 • 3 budynki – lokale z instalacją centralnego ogrzewania zasilaną z kotłowni zbiorczych na gaz ziemny.

Zakres ww. zadania będzie obejmował:

1. Obowiązkowe okresowe kontrole stanu technicznego przewodów kominowych jeden raz w roku, które powinny zawierać:

a/ dokonanie kontroli i oględzin przewodów kominowych: dymowych i wentylacyjnych,
b/ badanie drożności przewodów kominowych: dymowych i wentylacyjnych,
c/ badanie prawidłowości podłączeń kominowych,
d/ pomiar ciągu kominowego,
e/ sporządzenie odpowiednich protokołów.

2. Obowiązkowa całoroczna obsługa w zakresie czyszczenia przewodów kominowych z usunięciem sadzy i innych zanieczyszczeń:

a/ przewodów dymowych – czyszczenie czterokrotne w ciągu roku z częstotliwością raz na kwartał,
b/ przewodów wentylacyjnych – czyszczenie jednokrotne w ciągu roku,
c/ przewodów spalinowych – czyszczenie dwukrotne w ciągu roku, z częstotliwością raz na pół roku.

3. Realizacja bieżących awarii i usterek w terminie do 48 h (oddzielne rozliczenia).

4. Inne usługi z zakresu kominiarstwa, np. inwentaryzacja przewodów kominowych, ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczo-kominowych (oddzielne rozliczenie).

Wymaganie, jakie powinien spełniać Wykonawca: powinien posiadać co najmniej kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

Oferty można składać:

 • na adres e-mail: fabrykaogrodzieniec@op.pl
 • w biurze administracji: ul. Słowackiego 11 B, 42-440 Ogrodzieniec.

W ofercie należy podać cenę za:

 • roczne czyszczenie przewodów kominowych w jednym lokalu mieszkalnym,
 • dokonanie rocznej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych w jednym lokalu mieszkalnym.

Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się i zaakceptował załączoną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w związku z postępowaniem w sprawie zapytania ofertowego na realizację stałej obsługi kominiarskiej w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez Fabrykę Ogrodzieniec Sp. z o.o., przekazywana zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), tzw. RODO:

 • Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę w dokumentacji ofertowej jest: Fabryka Ogrodzieniec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: Plac Wolności 42,42-440 Ogrodzieniec, NIP 649-23-19-040, REGON 386 210 758, KRS 0000842087 .
 • Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie sprawy, żądania, wnioski i pytania związane z ochroną danych osobowych należy kierować do Administratora danych osobowych pisemnie na adres siedziby Administratora, telefonicznie: 607 574 472 lub za pośrednictwem poczty e-mail: fabrykaogrodzieniec@op.pl .
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu przeprowadzenia postępowania dot. realizacji ww. zadania.
 • Dane osobowe osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę w dokumentacji ofertowej nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 • Dane osobowe osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę w dokumentacji ofertowej będą przechowywane w formie papierowej lub elektronicznie przez okres niezbędny do realizacji ww. zadania, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Podanie danych osobowych osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, osób, które będą realizować zadania związane z realizacją zadania oraz osób wyznaczonych do kontaktu w sprawach oferty jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zebrania ofert, ich oceny i wyboru podmiotu, z którym zostanie podpisana umowa. Wykonawca powinien zapewnić, że wszystkie osoby, których dane osobowe zostaną podane, wyraziły zgodę na przetwarzanie tych danych na potrzeby realizacji ww. zadania.
 • Dane osobowe osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę w dokumentacji ofertowej nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Osobom, których dane osobowe zostały wskazane przez Wykonawcę w dokumentacji ofertowej, przysługuje: prawo dostępu do treści danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 • Osobom, których dane osobowe zostały wskazane przez Wykonawcę w dokumentacji ofertowej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę w dokumentacji ofertowej nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu w rozumieniu RODO.