OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności z obowiązkiem informacyjnym określonym w art. 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) , które weszły w życie z dniem 25.05.2018 r., informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fabryka Ogrodzieniec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Słowackiego 11 B, 42-440 Ogrodzieniec, NIP 649-23-19-040 , REGON 386 210 758, KRS 0000842087.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie sprawy, żądania, wnioski i pytania związane z ochroną danych osobowych należy kierować do Administratora danych osobowych pisemnie na adres siedziby Administratora, telefonicznie: 607 574 472 lub za pośrednictwem poczty e-mail: zpiso@op.pl, fabrykaogrodzieniec@op.pl.

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawierania umów i realizacji już zawartych umów na usługi wykonywane przez Administratora, w celach rachunkowych, ubezpieczeniowych, podatkowych, w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w celach prawidłowego zarządzania nieruchomościami (np. kontaktowanie się w sprawie awarii, przeglądów okresowych w lokalach itp.) oraz w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów budowlanych dotyczących prawidłowego utrzymania budynków. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy Administratora w celu wykonywania obowiązków służbowych, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych, podmioty wykonujące na rzecz i/lub zlecenie Administratora usługi remontowe, sprzątające, przeglądy okresowe, przeglądy techniczne i podobne usługi, operatorzy teleinformatyczni, notariusze, kancelarie prawne, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz organy i instytucje publiczne.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych to czas, jaki nakazują przepisy odnośnie przechowywania danych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest posiadanie danych.

Dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a nie podanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora uniemożliwi prawidłowe zarządzanie nieruchomościami, a także wykonywanie praw i obowiązków określonych obowiązującymi przepisami. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – podanie danych jest dobrowolne.

Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, w tym zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Godziny pracy

poniedziałek
9:00 – 17:00

wtorek – piątek
7:00 – 15:00

Adres

ul. Słowackiego 11 B
42-440 Ogrodzieniec