Ogrodzieniec, dnia 01.03.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o.
działając jako Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do składania ofert na wykonanie robót:

 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do kuchenek gazowych w lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym położonym w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 7;
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do kuchenek gazowych w lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym położonym w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 9;
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do kuchenek gazowych w lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym położonym w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 10.

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

 • Budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 7 wolnostojący, 2-piętrowy, dwie klatki schodowe, 18 lokali mieszkalnych. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, od wewnątrz cegła pełna lub kamień wapienny. Wykonana instalacja gazowa w częściach wspólnych budynku – piony gazowe na klatkach schodowych.
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 9 wolnostojący, 2-piętrowy, trzy klatki schodowe, 27 lokali mieszkalnych. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, od wewnątrz cegła pełna lub kamień wapienny. Wykonana instalacja gazowa w częściach wspólnych budynku – piony gazowe na klatkach schodowych.
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 10 wolnostojący, 2-piętrowy, dwie klatki schodowe, 18 lokali mieszkalnych. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, od wewnątrz cegła pełna lub kamień wapienny. Wykonana instalacja gazowa w częściach wspólnych budynku – piony gazowe na klatkach schodowych.

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE

 • budowę wewnętrznej instalacji gazowej z rur miedzianych od szafki gazomierzowej na klatce schodowej do kuchenki gazowej w lokalu mieszkalnym wraz z podłączeniem kuchenki, zgodnie z załączonymi projektami technicznymi – projekt budowlany zakłada wykonanie instalacji z rur stalowych, jednakże projektant wyraził zgodę na zmianę materiału – w załącznikach oświadczenia projektanta
 • wykonanie próby szczelności wraz ze sporządzeniem protokołu,
 • prace porządkowe wraz z wywozem i utylizacją odpadów.

UWAGA! Załączone projekty obejmują zarówno budowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku, jak i w lokalach mieszkalnych. Niniejsze zapytanie obejmuje wyłącznie wykonanie instalacji od szafki gazomierzowej do kuchenki gazowej w mieszkaniu wraz z podłączeniem kuchenki.

Termin realizacji prac: od kwietnia do czerwca 2024 r.

FORMA SKŁADANIA OFERT

 • Wersja elektroniczna wysłana na adres e-mail: fabrykaogrodzieniec@op.pl lub
 • Wersja papierowa złożona w biurze lub wysłana na adres: Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o. ul. Słowackiego 11 B, 42-440 Ogrodzieniec.

Oferta powinna zawierać kwotę netto i brutto za wykonanie zakresu robót oddzielnie dla każdego budynku.

Prosimy o składanie ofert do dnia 18.03.2024 r.

UWAGA! Termin na składanie ofert wydłużony do 25.03.2024 r.

Dodatkowe informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod nr tel.: 607574199, 607574472 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: fabrykaogrodzieniec@op.pl.

ZAŁĄCZNIKI:

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA:

PYTANIE: Czy za gazomierzem wymagany jest zawór odcinający?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga montażu zaworu odcinającego.

PYTANIE: Czy wymagany jest montaż konsoli gazomierzowych?
ODPOWIEDŹ: Nie, konsole są już zamontowane.

PYTANIE: Czy wymagane jest wykonanie podłączenia do pieców grzewczych?
ODPOWIEDŹ: Instalację pod kocioł grzewczy należy zakończyć trójnikiem i zaworem odcinającym, nie przyłączamy pieców.

PYTANIE: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania instalacji z rur miedzianych w technologii zaciskanej złączkami zaprasowanymi, dopuszczonymi do stosowania na podstawie krajowego certyfikatu stałości właściwości użytkowej INiG – PIB AC010-UWB-0030?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji wewnętrznej w lokalach z rur miedzianych w technologii zaciskanej.

PYTANIE: Czy zakres planowanych prac zakłada dostawę kuchenek gazowych?
ODPOWIEDŹ: Nie, zakup kuchenek leży po stronie lokatorów.

PYTANIE: Jaki będzie wymagany sposób podłączenia kuchenek gazowych: czy za pomocą złączek i śrubunków (na sztywno), czy za pomocą atestowanych węży do gazu (połączenie elastyczne)? Czy ewentualne dostawa węży do gazu będzie leżała po stronie wykonawcy?
ODPOWIEDŹ: Kuchenki podłączyć za pomocą węży elastycznych do gazu (od zaworu do kuchenki).

PYTANIE: Jakie średnice należy zastosować przy zmianie instalacji ze stalowej na miedzianą?
ODPOWIEDŹ: Dla średnic DN 25 stal – zastosować rury miedziane 28 ścianka 1,5 mm; DN 15 stal – zastosować rury miedziane 18 ścianka 1,0 mm.

Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się i zaakceptował klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, znajdującą się na stronie internetowej Fabryki Ogrodzieniec Sp. z o.o.