Ogrodzieniec, dnia 17.10.2021 r.

KONKURS OFERT
BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o.
działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej zaprasza do składania ofert na wykonanie robót:

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Orzeszkowej 12 w Ogrodzieńcu

1. Opis stanu istniejącego:

Budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Ogrodzieńcu przy ul. Orzeszkowej 12 wolnostojący, piętrowy, podpiwniczony, ze strychem, dwie klatki schodowe, 12 lokali mieszkalnych. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, od zewnątrz docieplony styropianem o grubości 12 cm, od wewnątrz cegła pełna lub kamień wapienny. Strop żelbetowy ok. 12 cm. Obecnie w lokalach zamontowane są indywidualne piece grzewcze na paliwo stałe (piece kaflowe, trzony kuchenne, piece CO). W budynku nie istnieje instalacja gazowa.

2. Zakres robót obejmuje:

 • budowę instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku z rur stalowych,
 • budowę instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych z rur miedzianych,
 • montaż szafek gazomierzowych,
  • (szczegółowy układ instalacji z podaniem średnic poszczególnych przewodów przedstawiony jest w rzutach poziomych oraz rysunkach aksonometrycznych instalacji),
 • mechaniczne czyszczenie kominów,
 • montaż wkładów kominowych w przewodach spalinowych,
 • montaż wkładów „alufol” w przewodach wentylacyjnych,
 • rozbiórka istniejących pieców wraz z wywozem i utylizacją,
 • montaż kotłów gazowych (zakup kotłów leży po stronie Zamawiającego),
 • montaż kuchenek gazowych (zakup kuchenek leży po stronie Zamawiającego),
 • wykonanie próby szczelności,
 • odbiór kominiarski,
 • prace porządkowe wraz z wywozem i utylizacją odpadów.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

 • Oferent posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • Oferent posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia.
 • Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Oferent jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia.

4. Wymagane świadectwa i dokumenty – w celu udokumentowania swojego doświadczenia objętego Zamówieniem oraz wiarygodności, Oferent powinien załączyć do oferty następujące dokumenty:

 • wykaz co najmniej trzech zrealizowanych przedsięwzięć, porównywalnych z Zamówieniem, zrealizowanych przez Oferenta w okresie ostatnich trzech lat,
 • dokumenty potwierdzające (referencje), że roboty wskazane w wykazie zostały wykonane z należytą starannością.

5. Zamawiający wymaga ze strony Wykonawcy kierownika budowy.

6. Wymagania odnośnie gwarancji: minimalny okres gwarancji na całość prac – 36 miesięcy licząc od dnia protokolarnego przyjęcia prac.

7. Termin realizacji prac: od dnia podpisania umowy do 31 marca 2022 r.

8. Termin złożenia oferty: 16 listopada 2021 r. do godziny 15:00.

9. Akceptowalne formy składania ofert:

 • wersja elektroniczna (skany podpisanych dokumentów) wysłana na adres e-mail: fabrykaogrodzieniec@op.pl
 • wersja papierowa wysłana na adres: Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o., ul. Słowackiego 11 B, 42-440 Ogrodzieniec

z opisem „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Orzeszkowej 12 w Ogrodzieńcu”.

 Uwaga! W dniu 12 listopada 2021 r. (piątek) biuro Fabryki Ogrodzieniec Sp. z o.o. będzie NIECZYNNE.

10. Sposób sporządzenia oferty:

 • Oferta winna zawierać kwotę netto i brutto (w kwocie brutto proszę uwzględnić odpowiednią wysokość podatku VAT).
 • Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
  • formularz oferty – załącznik nr 1,
  • oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2,
  • wykaz wykonanych prac – załącznik nr 3,
  • referencje.

11. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto, obejmująca cały zakres prac wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym, wraz z jednoczesnym spełnieniem wymagań dotyczących gwarancji oraz terminu realizacji prac.

12. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

13. Szczegółowe informacje dotyczące ww. prac można uzyskać dzwoniąc na numer tel.: 607574199 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: fabrykaogrodzieniec@op.pl.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Rozliczenie finansowe po zakończeniu prac.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

16. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu ubezpieczenia od prowadzenia działalności gospodarczej.  

17. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.

18. Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

20. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i co się z tym wiąże – przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

21. Złożenie oferty oznacza, że Oferent zapoznał się i zaakceptował załączoną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

ZAŁĄCZNIKI:

…………………………………………………………….

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

…………………………………………………………….